תקנון המרכז

 1. הכניסה לשטח מרכז הנופש (להלן: "המרכז") תתאפשר רק על ידי העברת כרטיס מנוי בר תוקף בקורא הכרטיסים.
 2. כרטיס המנוי הינו אישי, העברתו לאדם אחר תגרום לביטולו. יחד עם זאת ובכפוף לשיקול דעת ההנהלה, ניתן להעביר את המנוי לאחר באופן חד פעמי ובלתי חוזר בעלות של 50 ש"ח.
 3. הכניסה למכון ויצמן למדע (להלן: "המכון") היא רק למרכז הנופש ולמטרה זו בלבד ואינה מיועדת למטרות אחרות. החברות במרכז הנופש אינה מקנה זכות להשתמש בשרותי המכון האחרים כגון: סרטים, הצגות וכו'.
 4. במקרה של אובדן כרטיס מנוי, יונפק כרטיס חדש. החבר ישלם סכום שיקבע ע"י ההנהלה תמורת כרטיס חדש. בשום מקרה לא תותר כניסה לשטח המרכז ללא כרטיס מנוי או כרטיס אורח כמפורט להלן.
 5. חברים בעלי רכב יוכלו להיכנס לשטח המכון בדרכם למרכז הנופש ברכבם הפרטי, ולצורך כך יצוידו בתוית מיוחדת לרכב, אשר תסופק בעת ההרשמה. החברים מתחייבים להחנות את רכבם במגרשי החנייה המיועדים לאורחי מרכז הנופש והצמודים למרכז בלבד (להלן: "השטחים המיועדים").
 6. לא תתאפשר חניית רכבים של חברי חוץ ברחבי קמפוס מכון ויצמן למדע, למעט בשטחים המיועדים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחניות המרכז ו/או מכון ויצמן למדע שלא לצורך ביקור במרכז.
 7. על החבר להישמע לכל הוראות התקנון והנהלים המופצים על ידי הנהלת המרכז באמצעות פרסומים באתר האינטרנט של המרכז. כמו כן על החבר להישמע להוראות בעל פה של עובדי מרכז הנופש וההנהלה וכן להישמע להוראות אנשי הביטחון של המכון.
 8. החבר מתחייב לשמור על רכוש מרכז הנופש, על כל צורותיו. כן מתחייב החבר לשמור על הנקיון בשטחי מרכז הנופש והמכון ולא לפגוע בצמחייה.
 9. זמני פתיחה וסגירה של מרכז הנופש, על מתקניו השונים, יהיו בהתאם לפרסום באתר האינטרנט של מרכז הנופש. הנהלת המרכז רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של החברים מבעוד מועד, באתר האינטרנט של המרכז.
 10. מרכז הנופש פתוח לחברים שבעה ימים בשבוע, למעט לצורך נקיון המרכז. הנהלת המרכז רשאית לשנות את המועדים הנ"ל בהתאם לצורך.
 11. הנהלת מרכז הנופש שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הנופש, כולו או חלק ממתקניו בפני החברים, לצורך קיום פעילויות ספורט מקומיות, ארציות ובינלאומיות, או לצורך פעולות תחזוקה ושיפוץ המרכז ומתקניו וקיום אירועים, ובלבד שהדבר לא יעלה על עשרה ימים במשך שנה קלנדרית אחת.
 12. אין להשאיר בגדים וחפצים אחרים בשטחי המתקנים, הנהלת המרכז אינה אחראית לרכוש שנעזב בשטח.
 13. ילדים אשר גילם אינו עולה על 12 שנים לא יורשו להיכנס לשטח המרכז ללא ליווי מבוגר.
 14. על החברים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם במרכז הנופש או בסביבתו באופן שלא יפריע לאחרים להנות ממרכז הנופש ולא יפגע בניהולו התקין של מרכז הנופש. השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת, גסה ורועשת אסורה בהחלט. אסור לחבר/אורח להטריד חברים אחרים ו/או אנשי צוות והנהלה.
 15. הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם של הילדים בשטח המרכז. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להרחקה או להפסקת חברות.
 16. לחברים תינתן אפשרות לרכוש כרטיסיות אורחים או כרטיסי כניסה חד פעמיים למרכז. המכירה לשבתות ולחגים תהיה באמצע השבוע ואין מכירת כרטיסיות אורחים בשבתות וחגים ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לאסור כניסה לאורחים אשר הפרו את תקנון המרכז.
 17. האורחים מתחייבים לנהוג בהתאם לתקנון זה ולנהלים המקובלים במרכז הנופש ולשמור על אוירה הולמת כמתחייב משאר חברי המרכז. אורחים יהיו מלווים על ידי מארחיהם במשך כל זמן שהותם בשטח המרכז. המארחים יהיו אחראים לפעילותם והתנהגותם של אורחיהם.
 18. השימוש בחדר הכושר מותר אך ורק לחברי המרכז המנויים ואינו מותר לאורחי המרכז.
 19. שימוש במתקני הספורט מותר רק בבגדי ספורט מלאים ובנעלי ספורט.
 20. הנהלת מרכז הנופש תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר אופן השימוש במתקנים השונים. פרסומן של ההוראות על לוחות המודעות או בחוזר לחברי המרכז, יהיה חלק מתקנון זה על כל המשתמע מכך.
 21. כניסה למועדון הכושר מותנית בהמצאת שאלון רפואי והצהרת בריאות, או תעודה רפואית, לפי העניין ובהתאם לחוק מכוני הכושר.
 22. חל איסור מוחלט על הכנסת משקאות חריפים ו/או בקבוקי זכוכית לשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 23. חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 24. חל איסור מוחלט על האכלת בעלי חיים, לרבות חתולים, ו/או חלוקת מזון לבעלי חיים בשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 25. חל איסור מוחלט על משחקי קלפים, מזל או הימורים בכסף בשטחי מרכז הנופש ו/או המכון.
 26. חל איסור מוחלט על הכנסת כל סוגי הפיצוחים לשטח מרכז הנופש ו/או המכון.
 27. חל איסור מוחלט על עישון מכל סוג שהוא בכל שטח המרכז.
 28. חל איסור מוחלט על השמעת מוסיקה בכל שטח המרכז.
 29. הנהלת המרכז רשאית לפי שיקול דעתה לקיים ו/או להפסיק את היקף פעילותן של קבוצות הספורט שתשחקנה במסגרות השונות הקיימות, וכן לקבוע את היקף פעילותן של קבוצות אלו, והאם להעמיד לרשותן לשימוש את מתקני הספורט שבמרכז אם לאו.
 30. השימוש במתקנים שבאולם הכושר ובאולם התעמלות, מותרים אך ורק בהשגחת המדריך האחראי ובהתאם לנהלים, ככל שיפורסמו, בקשר עם מתקנים אלו, כאמור בסע' 18 לעיל. השימוש במתקנים האחרים, יעשה בזהירות תוך ביקורת עצמית ועל אחריות החבר.
 31. הנהלת המרכז ו/או המכון לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, שייגרמו לחבר עקב רשלנותו שלו או באשמת חבר אחר ו/או אורח במרכז הנופש ו/או במכון.
 32. כל הנמצאים בתחומי מרכז הנופש מתחייבים להתנהג ולהשתמש במרכז ובמתקניו בזהירות המירבית להבטחת שלומם ובריאותם של זולתם. האחריות על כל פגיעה וכל נזק בגוף, בנפש וברכוש, אשר יגרמו ברשלנותם של מי מהנמצאים בתחומי המרכז, הינה על המתרשלים בלבד!
 33. הפסקת חברות או דחיית בקשה להתקבל כחבר במרכז:
  1. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של חבר או פעילותו של אורח, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה שהתנהגותו היא בלתי הולמת כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים; או שהתנהגותו היא בניגוד לתקנון הנהלים; או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים;או שגרם נזק למרכז, למי מעובדיו או למי ממבקריו. היה והנזק נגרם במתכוון, יחוייב החבר/האורח (לפי העניין) במלוא עלות תיקון הנזק. במקרה של הפסקת חברות יוחזר לחבר החלק הבלתי מנוצל של המנוי.
  2. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם, או לדחות בקשה להתקבל כחבר במרכז, או לדחות בקשה לחדש חברות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך מתן עדיפות בהרשמה לחברי קהילת המכון; שיקולי עומס ומילוי המכסה המותרת ו/או האפשרית ו/או הסבירה לצורך כניסה ומיקסום היתרונות הגלומים במרכז הנופש; או אם נהג בעבר בצורה בלתי הולמת כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים; או הפר בעבר את התקנון או הנהלים של מרכז הנופש; או גרם נזק למרכז, למי מעובדיו או למי ממבקריו; או סיכן בהתנהגותו את עצמו ו/או אחרים.
 34. בקשה להקפיא חברות במרכז תוגש בכתב ומראש להנהלה לפני תחילת תקופת ההקפאה. בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד. בקשה בדיעבד לא תאושר.
 35. הקפאת מנוי לתקופה שמעל לשלושה חודשים תהא כפופה לאמור להלן:
  1. הנהלת המרכז תאפשר הקפאה רק במקרים חריגים בהודעה בכתב מראש, בלבד, הקפאה תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי.
  2. לצורך הקפאה ידרשו אישורים מתאימים בצרוף מכתב מפורט ובאישור ההנהלה.
  3. לא תתאפשר הקפאה בדיעבד, בשום מקרה.
  4. במקרה של מנוי זוגי או משפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג או של כל המשפחה, לפי העניין. אין אפשרות להקפיא מנוי לאחד מבני הזוג או לאחד מבני המשפחה.
  5. בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים להחזיר את תוית הרכב למשרד.
 36. ניתן לבטל את המנוי בהודעה בכתב בלבד ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום חודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש"). יצויין, כי אין החזר בגין חלק יחסי של חודש וכי תקופת ההודעה מראש תיספר מתום החודש הקלנדרי שבו ניתנה הודעת הביטול.
 37. במקרה של ביטול המנוי יחויב המנוי, בהתאם לחוק, בסכומים כדלקמן:
  1. דמי הרשמה ודמי המנוי החודשיים מיום רכישת החברות ועד מועד כניסת ביטול החברות לתוקף.
  2. דמי ביטול - הפרש בין עלות המנוי החודשי אשר שולם על ידי החבר לבין עלות מנוי חודשי (ללא התחייבות) אשר הינו בסך 800 ש"ח לחודש, ובלבד שעלות ההפרשים לא תעלה על הסכומים כדלקמן (הנמוך מביניהם):
   • רק אם בוטל המנוי בשליש הראשון - 25% מעלות המנוי. בוטל בשליש השני - 20% מעלות המנוי. אם בוטל בשליש השלישי - 17% מעלות המנוי.
   • הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול בעד יתרת המנוי עד תום תקופת המנוי המקורית.
  3. ביטול מנוי תוך 14 יום מיום ביצוע העיסקה יחויב בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח.
  4. כולל הטבות אשר יתלוו למנוי בעת רכישתו.
 38. תכנית הפעילות ו/או חוגים ו/או אירועים ו/או שעות פעילות במרכז הנופש, הינם בהתאם לפרסומים שיופיעו בלוחות המודעות ו/או באתר האינטרנט של מרכז הנופש אשר יעודכנו מעת לעת והם ניתנים לשינוי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מרכז הנופש.
 39. מרכז הנופש שומר לעצמו הזכות לסגור את מרכז הנופש או חלקו לצורך שיפוצים ו/או אירוע עובדים, וכן באירועים חריגים אחרים.
 40. תקנון מרכז הנופש מהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות שבין המנוי לבין מרכז הנופש.

הצהרה

הנני מצהיר/ה בזה כי קראתי את תקנון מרכז הנופש המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפותי ואני מתחייב בחתימתי כי אני ובני משפחתי, ננהג על פי התקנון.

הנני מצהיר בזה שלא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מכל הנרשמים בטופס זה להשתתף בכל הפעילויות הגופניות/ספורטיביות המוצעות במרכז הנופש ואשר אליהן נרשמנו ומתחייב להודיע למרכז על כל שינוי ו/או הגבלות שיחולו במצב בריאות הנרשמים.

כל האמור לעיל אינו גורע מהצורך להמציא שאלון רפואי והצהרת בריאות בעת השימוש בחדר כושר.

אני מסכים לקבל מאת מיזמי רווחה ופיתוח בע"מ (להלן: מרכז הנופש) עידכונים שוטפים, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת של שירותי מרכז הנופש השונים באמצעות: פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר sms

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, הנך מאשר כי ידוע לך שהפרטים שמסרת לעיל נמסרו מרצונך החופשי ומבלי שמוטלת עליך חובה חוקית לכך, הם יישמרו במאגר המידע שלנו הרשום כחוק.

המאגר משמש לגבייה, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות לקוחות, ניהול מועדון לקוחות וניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. הנך מסכים שאנו נעשה שימוש בפרטיך הנ"ל בהתאם למטרות המאגר, ולא נעבירם לאחרים, למעט ככל שנדרש עפ"י דין.