תקנון המרכז

תקנון מרכז הנופש המופעל על ידי מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ ("המרכז" או "מרכז הנופש")

מרכז הנופש הנו מרכז לפעילות ספורט, פנאי, בידור ונופש המיועד, בראש ובראשונה, לשימוש ורווחה של קהילת חברי מכון ויצמן למדע.

הוראות התקנון באות להבטיח התנהלות תקינה של המנויים במרכז, תוך עמידה ברמת שירות גבוהה ושמירה על ביטחונם של באי המרכז.

רישום למרכז

 1. ההרשמה למרכז הינה בהתאם לסוגי המנויים ולמחירים כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הנהלת המרכז. "מנוי קיץ" מתחיל בתאריך 1.5 ומסתיים בתאריך 31.10 בשנה הקלנדרית בה נרכש המנוי, "מנוי חורף" מתחיל בתאריך 1.11 ומסתיים בתאריך 30.4 בשנה העוקבת ואילו "מנוי שנתי" מתחיל בתאריך 1.5 ומסתיים בתאריך 30.4 בשנה העוקבת.
 2. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המנויים ו/או המסלולים ו/או מחיריהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש. כמו כן, הנהלת המרכז רשאית לשנות את סוג המנוי ומחירו מבעל מנוי שמעמדו השתנה במהלך תקופת המנוי ולדרוש תשלום ממנו בהתאם למעמדו המעודכן החל ממועד שינוי המעמד. במקרה, כאמור, לא יתבצע חישוב או עדכון רטרואקטיבי.
 3. כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים אשר ישולמו במעמד ההרשמה בסכום הנהוג באותה העת. הנהלת מרכז הנופש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת.
 4. בעת הרישום יש להעביר למזכירות המרכז מסמכים רלוונטיים כפי שיידרש על ידי נציגי הרישום של המרכז.
 5. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם, או לדחות בקשה להתקבל כחבר במרכז, או לדחות בקשה לחדש חברות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך מתן עדיפות בהרשמה לחברי קהילת המכון; שיקולי עומס ומילוי המכסה המותרת ו/או האפשרית ו/או הסבירה לצורך כניסה ומקסום היתרונות הגלומים במרכז הנופש; או אם נהג המבקש בעבר או נוהג היום בצורה בלתי הולמת כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים; או הפר בעבר את התקנון או הנהלים של מרכז הנופש; או גרם נזק למרכז, למי מעובדיו או למי ממבקריו; או סיכן בהתנהגותו את עצמו ו/או אחרים.

שעות פעילות

 1. זמני פתיחה וסגירה של המרכז, על מתקניו השונים, יהיו בהתאם לפרסום במדיה שיווקית של המרכז (כדוגמת אתר אינטרנט, אפליקציה ייעודית וכדומה). המרכז רשאי לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שיביא שינויים אלה לידיעתם של החברים מבעוד מועד.
 2. המרכז אינו פתוח בימי זיכרון ממלכתיים (יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה), יום כיפור וכן תשעה באב. כמו כן, המרכז אינו פתוח בימים או בשעות המיועדות לניקיון המרכז.
 3. המרכז שומר לעצמו את הזכות לסגור את המרכז, כולו או חלק ממתקניו בפני החברים, לצורך קיום פעילויות ספורט מקומיות, ארציות ובינלאומיות, או לצורך פעולות תחזוקה ושיפוץ המרכז ומתקניו וקיום אירועים וכן גם במקרים של אירועים חריגים, ובלבד שהדבר לא יעלה על עשרה ימים במשך שנה קלנדרית אחת.
 4. המרכז שומר לעצמו את הזכות לקיים פעילויות ו/או אירועים אחרים, לרבות פעילויות ו/או אירועים סגורים ולפיכך להגביל את היקף השימוש במתקנים מסוימים ו/או הכניסה והגישה אליהם ובלבד שיביא שינויים אלה לידיעתם של החברים מבעוד מועד.

התנהגות במרכז

 1. הכניסה למכון ויצמן למדע ("המכון") היא רק למרכז ולמטרה זו בלבד ואינה מיועדת למטרות אחרות. החברות במרכז אינה מקנה זכות להשתמש בשרותי המכון האחרים כגון: סרטים, הצגות וכו'.
 2. לא תותר כניסה לשטח המרכז ללא צ'יפ או העברת ברקוד מהאפליקציה באמצעות קורא QR או ללא רכישת כרטיס כניסה.
 3. המנוי הינו אישי, העברתו לאדם אחר, ללא אישור מראש ובכתב של המרכז, תגרום לביטולו לאלתר והוראות סעיפי "ביטול מנוי והפסקת חברות" להלן יחולו. מבלי לגרוע מהאמור, בהתאם לאישור המרכז, מראש ובכתב, ניתן להעביר את המנוי לאחר בעל סטטוס זהה בלבד, באופן חד פעמי ובלתי חוזר בעלות של 50 ש"ח. העברת מנוי AS IS תיעשה לאחר אישור כאמור ובתנאים שיוגדרו על ידי המרכז.
 4. במקרה של אובדן צ'יפ, יונפק צ'יפ חדש. החבר ישלם סכום שיקבע ע"י הנהלת המרכז תמורת צי'פ חדש.
 5. חברים בעלי רכב יוכלו להיכנס לשטח המכון בדרכם למרכז ברכבם הפרטי, ולצורך כך יצוידו בתווית מיוחדת לרכב, אשר תסופק בעת ההרשמה. החברים מתחייבים להחנות את רכבם במגרשי החנייה המיועדים לאורחי המרכז והצמודים למרכז בלבד ("השטחים המיועדים").
 6. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחניות המרכז ו/או מכון ויצמן למדע שלא לצורך ביקור במרכז.
 7. על החבר להישמע לכל הוראות התקנון והנהלים המופצים על ידי המרכז באמצעות פרסומים באתר האינטרנט של המרכז בכלל זה תקנון בריכות, תקנון טניס ותקנון חדר כושר המפורסמים באתר של המרכז. כמו כן על החבר להישמע להוראות בעל פה של עובדי המרכז וכן להישמע להוראות אנשי הביטחון של המכון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי כניסת ילדים שאינם גמולים ומתחת לגיל שלוש לבריכות (למעט בריכות הפעוטות) הנה אסורה. הרחצה בבריכת הפעוטות מותנית בשימוש בחיתולים מיועדים ומתאימים לרחצה.
 8. החבר מתחייב לשמור על רכוש המרכז ו/או רכוש המכון, על כל צורותיו. כן מתחייב החבר לשמור על הניקיון בשטחי המרכז והמכון ולא לפגוע בצמחייה.
 9. אין להשאיר בגדים וחפצים אחרים בשטחי המתקנים, המרכז אינו אחראי לרכוש שנעזב בשטח.
 10. ילדים אשר גילם אינו עולה על 12 שנים לא יורשו להיכנס לשטח המרכז ללא ליווי מבוגר.
 11. על החברים להתנהג באופן שקט ומנומס בעת שהותם במרכז או בסביבתו באופן שלא יפריע לאחרים ליהנות מהמרכז ולא יפגע בניהולו התקין של המרכז. השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת, גסה ורועשת אסורה בהחלט. אסור לחבר/אורח להטריד חברים אחרים ו/או אנשי צוות והנהלה.
 12. הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם של הילדים בשטח המרכז. הפרת הסדר על ידי הילדים או המלווים עלולה לגרום להרחקה או להפסקת חברות.
 13. לחברים תינתן אפשרות להכניס אורחים, ועד חמישה אורחים סך הכל, בכניסה חד פעמית ובתשלום עבור הכניסה כאמור, וזאת בהתאם למדיניות המרכז.
 14. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לאסור או לעצור כניסה לאורחים או מנויים אשר הפרו את תקנון המרכז, נהליו או הוראות הצוות.
 15. האורחים מתחייבים לנהוג בהתאם לתקנון זה ולנהלים המקובלים במרכז ולשמור על אוירה הולמת כמתחייב משאר חברי המרכז. אורחים יהיו מלווים על ידי מארחיהם במשך כל זמן שהותם בשטח המרכז. המארחים יהיו אחראים לפעילותם והתנהגותם של אורחיהם.
 16. השימוש בחדר הכושר מותר אך ורק לחברי המרכז המנויים ואינו מותר לאורחי המרכז.
 17. כניסה למועדון הכושר מותנית בהמצאת מילוי הצהרת בריאות ובהצגת מסמך אישור רפואי מתאים אם נדרש, והכל לפי העניין ובהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994.
 18. שימוש במתקני הספורט מותר רק בבגדי ספורט מלאים ובנעלי ספורט.
 19. הנהלת המרכז תפרסם מפעם לפעם הוראות בדבר אופן השימוש במתקנים השונים. פרסומן של ההוראות על לוחות המודעות או בחוזר לחברי המרכז, יהיה חלק מתקנון זה על כל המשתמע מכך.
 20. חל איסור מוחלט על הכנסת משקאות חריפים ו/או בקבוקי זכוכית לשטחי המרכז ו/או המכון.
 21. חל איסור מוחלט על הכנסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטחי המרכז ו/או המכון.
 22. חל איסור מוחלט על האכלת בעלי חיים, לרבות חתולים, ו/או חלוקת מזון לבעלי חיים בשטחי המרכז ו/או המכון.
 23. חל איסור מוחלט על משחקי קלפים, מזל או הימורים בכסף בשטחי המרכז ו/או המכון.
 24. חל איסור מוחלט על הכנסת כל סוגי הפיצוחים לשטח המרכז ו/או המכון.
 25. חל איסור מוחלט על עישון מכל סוג שהוא בכל שטח המרכז.
 26. חל איסור מוחלט על השמעת מוסיקה בכל שטח המרכז.
 27. חל איסור מוחלט על קיום אירועים ללא ידיעת ואישור הנהלת המרכז.
 28. שער העגלות נועד אך ורק לעגלות. הכניסה לשאר בני המשפחה תתבצע דרך הסבסבות!
 29. חל איסור מוחלט על שימוש בכלי רכב ממונעים ו/או על גלגלים בכל שטח המרכז, אלא בהינתן אישור פורמלי לכך.
 30. הנהלת המרכז רשאית לפי שיקול דעתה לקיים ו/או להפסיק את היקף פעילותן של קבוצות הספורט שתשחקנה במסגרות השונות הקיימות, וכן לקבוע את היקף פעילותן של קבוצות אלו, והאם להעמיד לרשותן לשימוש את מתקני הספורט שבמרכז אם לאו.
 31. השימוש במתקנים שבאולם הכושר ובאולם התעמלות, מותרים אך ורק בהשגחת המדריך האחראי ובהתאם לנהלים, ככל שיפורסמו, בקשר עם מתקנים אלו, כאמור בסע' 18 לעיל. השימוש במתקנים האחרים, יעשה בזהירות תוך ביקורת עצמית ועל אחריות החבר.
 32. הנהלת המרכז ו/או המכון לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, שייגרמו לחבר עקב רשלנותו שלו או באשמת חבר אחר ו/או אורח במרכז הנופש ו/או במכון.
 33. כל הנמצאים בתחומי מרכז הנופש מתחייבים להתנהג ולהשתמש במרכז ובמתקניו בזהירות המירבית להבטחת שלומם ובריאות עצמם וזולתם. האחריות על כל פגיעה וכל נזק בגוף, בנפש וברכוש, אשר יגרמו ברשלנותם של מי מהשוהים בתחומי המרכז, הינה על המתרשלים בלבד!

הקפאת מנוי

 1. חבר יהיה רשאי לבקש להקפיא את המנוי. בקשה להקפיא מנוי תוגש בכתב ומראש לאישור הנהלת המרכז לפני תחילת תקופת ההקפאה והיא תגובה במסמכים מתאימים. בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד ובקשה אשר תוגש בדיעבד לא תאושר, אלא מטעמים חריגים בלבד באישור הנהלת המרכז.
 2. בקשה להקפאה כאמור תתאפשר פעם אחת בלבד בתקופת המנוי ותקופת ההקפאה לא תפחת מחודשיים (2 חודשים).
 3. דמי המנוי ייגבו בתקופת ההקפאה.
 4. במקרה של מנוי זוגי או משפחתי תתבצע הקפאת מנוי מלאה של שני בני הזוג או של כל המשפחה, לפי העניין. אין אפשרות להקפיא מנוי לאחד מבני הזוג או לאחד מבני המשפחה.
 5. בעלי רכב המקפיאים מנוי חייבים להחזיר את תווית הרכב למשרד.
 6. בתום תקופת ההקפאה המאושרת המנוי יחודש באופן אוטומטי עד לתום תקופת המנוי המקורית והתקופה בגינה הוקפא המנוי תיזקף לזכות החבר בתקופה המקבילה בשנה העוקבת ועד למשך 24 חודשים מיום ההקפאה. כלומר אם החבר הקפיא את החברות בתקופה מחוץ לעונה (קרי בחודשי החורף), הרי שהוא יהיה זכאי לאותם חודשי הקפאה בחודשי החורף של השנה העוקבת לאחר ההקפאה.

ביטול מנוי והפסקת חברות

 1. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של חבר או פעילותו של אורח, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה שהתנהגותו היא בלתי הולמת כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים; או שהתנהגותו היא בניגוד לתקנון והנהלים; או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים; או שגרם נזק למרכז, למי מעובדיו או למי ממבקריו. היה והנזק נגרם במתכוון, יחויב החבר/האורח (לפי העניין) במלוא עלות תיקון הנזק. במקרה של הפסקת חברות יחולו הוראות סעיפי הביטול על פי סעיף 37 לחוק הגנת הצרכן וכמתואר להלן.
 2. ביטול מנוי תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה יחויב בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח או 5% משווי העסקה, לפי הנמוך מביניהם.
 3. החל מהיום ה- 15 ועד לתום תקופת המינוי, החבר יהיה רשאי לבטל את המנוי בהודעה בכתב בלבד ובמקרה זה ייכנס ביטול המנוי לתוקף בתום חודש ממועד מסירת ההודעה בכתב ("תקופת ההודעה מראש").
  כמו כן, החבר לא יהיה זכאי להחזר בגין חודשי ההטבה – כאמור בסעיף 4.
  במקרה של מנוי זוגי או משפחתי יתבצע ביטול והפסקת חברות מנוי מלאה של מלוא המנוי שנרכש – זוגי או משפחתי, לפי העניין. אין אפשרות לבטל או להפסיק מנוי לאחד מבני הזוג או לאחד מבני המשפחה.
 4. במקרה של ביטול המנוי החל מהיום ה- 15, יחויב המנוי, בהתאם לחוק, בסכומים כדלקמן:
  1. בעל המנוי יישא בתשלום של החלק היחסי מהתמורה (כל תשלום בקשר למנוי כולל דמי הרשמה) בעד זכות השימוש בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף;
  2. בעל המנוי יישא בדמי הביטול בגובה מכפלת מספר החודשים ממועד תחילת המנוי ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי ללא תקופת התחייבות (כמפורט בתקנון שנמסר לבעל המנוי) לבין המחיר החודשי בתקופת ההתחייבות ("דמי הביטול"). דמי הביטול לא יעלו על:
   1. (1) 25% משווי העסקה אם העסקה בוטלה בתוך השליש הראשון לתקופת המנוי; או (2) 20% משווי העסקה אם העסקה בוטלה בתוך השליש השני לתקופת המנוי; או (3) 17% משווי העסקה משווי העסקה אם העסקה בוטלה בתוך השליש האחרון לתקופת המנוי;
   2. הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת תקופת המנוי ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.
    עלויות מנוי חודשי ללא תקופת התחייבות הנה כמפורט בתקנון הרישום עליו נדרש מבקש להירשם כמנוי/חבר לחתום בעת הצטרפותו.
  3. ביטול הטבות אשר נלוו למנוי בעת רכישתו.

שונות

 1. המרכז רשאי לשנות ולתקן מעת לעת ועל פי שיקול דעתו את התקנון והתקנון המחודש יפורסם באתר האינטרנט של המרכז, וכל שינוי שיוכנס בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו.
 2. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מההתקשרות שבין המנוי לבין המרכז.
 3. המרכז יהיה רשאי לשלוח לחבר עדכונים שוטפים, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת של שירותי המרכז באמצעות, בין היתר, דואר אלקטרוני, אפליקציה או הודעת מסר קצר.
 4. הפרטים אשר נמסרו על ידי החבר, בעת רישום או השתתפות בפעילות המרכז, יישמרו על ידי המרכז לצורך, בין היתר, מתן שירותי המרכז, ובהתאם להוראות הדין ייתכן והם יישמרו במאגר מידע של המרכז. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנת הפרטיות והשימוש שנעשה במידע, הנכם מופנים למדיניות הפרטיות באתר מרכז הנופש: מדיניות פרטיות.