תקנון קורס לימוד שחייה

תקנון קורס שחייה

תנאי ביטול: בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, ביטול בתוך 14 ימים מיום חתימת מסמך זה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת קורס השחייה. במקרה של ביטול יגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ - לפי הנמוך.

בחתימתי מטה אני מאשר/ת כי:

  1. קראתי את הפרטים המפורטים לעיל ואני מסכים / מסכימה להם.
  2. הנרשם לקורס השחייה (להלן: "המשתתף") אין מגבלה רפואית המונעת את השתתפותו בקורס השחייה.
  3. הובהר לי כי הפסקת השתתפות בקורס השחייה מכל סיבה שהיא, אינה מזכה בהחזר התשלום או חלקו.
  4. הובהר לי כי בשל מתכונת קורס השחייה, אין אפשרות לקיום מפגשי השלמה.
  5. משתתף בקורס השחייה רשאי להיות מלווה ע"י מבוגר אחד ללא תשלום נוסף.
  6. משתתף בקורס השחייה ומלווה יוכלו להיכנס למרכז 15 דקות קודם לתחילת כל מפגש ויכול לשהות במרכז עד 15 דקות לאחר סיומו.
  7. הובהר לי כי מרכז הנופש רשאי על פי שיקול דעתו לשנות ימי ושעות פעילות וכן להחליף

 מדריך במידת הצורך.