תקנון חדר כושר

 1. הפעילות והאימון בחדר הכושר הם לגילאי 14 ומעלה.
 2. המועמד מתחייב בחתימתו כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה בריאותית או אחרת לחברות במועדון ושימוש במתקניו.
 3. המועמד מתחייב בזאת לעבור בדיקות רפואיות לפי בקשת המועדון, אם על ידי רופא מטעם המועדון ואם מחוץ למועדון, אשר יקבעו את כשירותו להשתמש בשירותים השונים של המועדון.
 4. המועדון יהיה זכאי לדרוש מחבר במועדון, אף לאחר קבלתו, להמציא אישור נוסף המאשר את בריאותו.
 5. קטין - עד גיל 18 יוכל להתאמן במועדון הכושר, רק לאחר שימציא אישור רפואי ואישור מההורים.
 6. הנהלת המועדון זכאית לקבל או לדחות את בקשת ההצטרפות של המועמד או להתנותה בתנאים. הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי.
 7. הארכת חברותו של חבר במועדון מותנית בעמידת החבר בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות, כפי שיחולו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות החברות הנוספות.
 8. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.

תנאי החברות

 1. על כל חבר מועדון חלה חובת קריאה והבנת התקנון והתחייבות לשמירת התקנות.
 2. כל חבר יציג כרטיס המנוי בכניסתו למכון הכושר.
 3. החלפת בגדים ללבוש ספורטיבי תעשה אך ורק במלתחות.
 4. חבר לא יורשה להכנס לחדר הכושר בגפו, האימון ייעשה בפיקוח של מאמן שהוכשר לכך ו/או בפיקוח מדריך שהוסמך לכך.
 5. האימון באולם המכשירים ובאולם האירובי יתאפשר אך ורק בלבוש ספורטיבי מלא ובנעלי ספורט.
 6. כל חבר המתאמן באולם המכשירים והאירובי, חייב להצטייד במגבת אימון יבשה.
 7. אין להכניס דברי מאכל ושתיה לאולם המכשירים.
 8. חל איסור מוחלט על עישון בשטח המועדון.
 9. אין להשתמש בפלאפון בתוך המועדון.
 10. השימוש במתקני המועדון וכל פעילות אחרת במועדון הינה באחריותו הבלעדית של החבר.
 11. המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן רכוש ו/או גניבת רכוש החבר שיגרם מכל סיבה שהיא בשטח המועדון (כולל חפצים בתאי האיכסון במלתחה).
 12. החבר מתחייב להישמע להוראות הבטיחות וכללי השימוש במתקנים השונים במועדון.
 13. החבר מתחייב להישמע להוראות המדריכים והמטפלים במתקנים השונים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד כלשהו ללא הדרכה מוקדמת.
 14. החבר יודע, כי הפעלת מוסיקה וטלויזיה נעשית רק ע"י המאמן בחדר הכושר.
 15. החבר יודע מראש כי למפקח על חדר הכושר הזכות לבקש שלא להכנס לחדר הכושר בשעה מסויימת מטעמים של עומס.
 16. החבר יודע מראש כי במכשירים מסויימים ניתן להשתמש ע"י קביעת תור מראש.
 17. המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר חברות של חבר שאינו מקיים איזו מן ההוראות, הכללים והתקנות הנ"ל ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במועדון ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון.

הנחיות למתאמן בחדר הכושר

 1. המתאמן ידאג לסדרת תרגילי חימום לפני התחלת האימון.
 2. האימון יעשה בהדרגה ובהתאם ליכולתו האישית של המתאמן.
 3. דגש רב יושם על הרמה ועל נשיאה נכונים, כדי למנוע נזקים אפשריים לעמוד השידרה.
 4. בגמר האימון יש לבצע תרגילי שחרור והרפייה.

 

לתשומת לב!

בסופו של יום - המקלחות בחדר הכושר נסגרות 30 דקות לפני מועד סגירת המרכז!