נוהל מצלמות

מטרות

מטרת הנוהל היא להגדיר תהליך הטיפול בהצבת מצלמות אבטחה בשטח מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ ("מרכז הנופש") תוך הבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981 ("החוק"), התקנות מכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

הגדרות

למונחים בנוהל זה תהיה המשמעות שניתנה להם לצידם, ובכלל זה ההגדרות הבאות:

 1. "מרכז הנופש" – מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ;
 2. "מצלמות אבטחה" או "המצלמות" – מצלמה המותקנת לצרכי אבטחה או שמירה על הסדר הציבורי או הגנה על רכוש ואשר צילומיה יישמרו בהתאם לקבוע בנוהל זה;

כל האמור בנוהל זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך.

סמכויות ואחריות

 1. מבלי לגרוע מהוראות נוהל זה, סמכויותיהם ואחריותם של מנכ"ל מרכז הנופש או של מי שימונה מטעמו יהיו כדלקמן:
  1. ליישם את ההנחיות על פי דין בקשר להתקנה של מצלמות אבטחה והשימוש בהן.
  2. לפקח על יישום של הוראות נוהל זה.
  3. להחליט על התקנת מצלמות במרכז הנופש על פי שיקול דעתו.
  4. ליידע את הציבור על הצבת מצלמות, באופן שיקבע ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת.
 2. סמכות מנכ"ל מרכז הנופש:
  להכריע בכל דבר ועניין שמופנה אליו בנוגע למערך מצלמות – התקנתן, הצבתן והשימוש בהן.

התקנת מצלמות ומדיניות השימוש במידע

 1. המצלמה תותקן במקום שנקבע לה ובכל מקרה במרחב הציבורי בלבד.

 2. המצלמה תחובר למחשב ו/או מסך טלוויזיה בפיקוח השומר בכניסה או מנכ"ל מרכז הנופש בלבד. ההקלטות יהיו נגישות למנכ"ל מרכז הנופש בלבד, למעט במקרים חריגים בהם יאשר מנכ"ל מרכז הנופש את הגישה להקלטה לגורם מטעמו.
 3. המצלמה תהיה גלויה לכל ובסביבתה יותקן שלט המציג אותה, למעט במקרים מיוחדים וחריגים כמתואר להלן.
 4. מצלמת אבטחה תקליט תמונה, אולם לא תקליט קול.
 5. מצלמת אבטחה תוגדר לשמירת מידע לפרק זמן שלא עולה על שלושים (30) ימים. בתום התקופה האמורה הצילומים יימחקו באופן אוטומטי.

אבטחת מידע

שמירת ההקלטה של תמונה תתבצע בהתאם להוראות החוק, בכלל זה, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז- 2017.

יידוע הציבור ושילוט

 1. קיומן של המצלמות, אשר הותקנו ומצויות בשטחי מרכז הנופש, יובא לידיעת באי מרכז הנופש, באמצעות הצבת שלטים.
 2. השלטים אשר יוצבו יהיו קריאים וברורים ויכללו את הפרטים הבאים:
  1. ציור מצלמה, כיתוב או סמל גרפי אחר מקובל המעביר בצורה ברורה את המסר שהמקום מצולם.
  2. תיאור תמציתי של מטרת הצבת המצלמות. לצורך ההמחשה בלבד, להלן דוגמה לשלט. מרכז הנופש יהיה רשאי להציב שלטים בנוסח אחר.

Example of a sign

עיון

 1. המבקש לעיין בצילומים יגיש בקשה מפורטת ובכתב למנכ"ל מרכז הנופש או בכל דרך אחרת עליה הורה מנכ"ל מרכז הנופש. הבקשה תכלול לכל הפחות את הפרטים הקבועים בנספח א.
 2. מנכ"ל מרכז הנופש יחליט אם לאשר את הבקשה.
 3. זכות העיון תוענק בהתאם להוראות הדין ובשים לב לדגשים הבאים:
  1. אימות זהות של המבקש באמצעות תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת עם תמונה;
  2. הזכות לעיון תינתן רק אם המבקש פירט את היום והשעה המשוערים שבה לדעתו צולם.
 4. לא יימסר עותק אלא אם הדבר יידרש על פי דין.