הפסקת חברות:

הפסקת חברות במרכז הנופש תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן


הקפאת מנוי:

בקשת הקפאה תוגש בכתב ומראש לפני תחילת תקופת ההקפאה.
בקשת ההקפאה לא תתאפשר בדיעבד.
בקשה שתוגש בדיעבד לא תאושר!

הקפאת מנוי מעל תקופה של 3 חודשים: